ارسال آثار به دبیرخانه

 

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره عفیفانه پایان یافته است.