پژوهش

حجاب چیست؟

حجاب شرعی دو نوع است: حجاب ظاهری و باطنی. حجاب ظاهری همان حجابی است که خداوند متعال زنان و دختران را به التزام ...