باسمه تعالی

در این قسمت مطالب اعضای پایکاه امت برتر نمایش داده می شود.

برای فعالیت اعضای پایگاه در این صفحه امتیازاتی در نظر گرفته می شود، از جمله:

  • ورود به پایگاه، روزانه 10 امتیاز
  • ارسال مطلب (پس از تأیید و انتشار) 50 امتیاز
  • ارسال محتوای مفید و جذاب که در صفحات دیگر پایگاه قابل انتشار باشد، بین 100 تا 500 امتیاز
  • به هر عضو که ده هزار امتیاز به دست آورد، هدیه ای تعلق می گیرد.